ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก
                 ฟื้นฟูป่า ควบคู่ไปกับการปลูกกาแฟ ร่วมกับพืชเศรษฐกิจยืนต้นชนิดอื่นๆ
                 สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ก่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืน ลดปัญหาการรุกล้ำป่าเพื่อทำการเกษตรให้หมดไป
                 เกิดระบบนิเวศของธรรมชาติคืนมาใหม่อีกครั้ง