บริษัท แองโกล-ดัช (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ริเริ่มแนวคิดการทำธุรกิจกาแฟมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งกำลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วโลกจึงเป็นที่มาของ โครงการฟื้นฟูป่าควบคู่ไปกับการปลูกไร่กาแฟโดยเดิมทีเป็นผืนป่ามาก่อน แต่ในปัจจุบันถูกผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นรุกล้ำเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าเพื่อประกอบ การเกษตรทำให้พื้นที่ป่าเหลือน้อยลงทุกที

ทางเราจึงเริ่มต้นจากการเข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรท้องถิ่น รับฟังปัญหาต่างๆ และได้ทราบถึงปัญหาหลักของคนในพื้นที่ว่าชาวบ้านและชุมชนมีรายได้ต่ำ รวมทั้งพื้นที่ในการทำกินมีไม่เพียงพอไม่สามารถหาความแน่นอนและขาดความรู้ ในการเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ

ดังนั้นเราจึงได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุของภาวะโลกร้อนและประโยชน์ที่เกษตรกรและชุมชนจะได้รับจากการให้ความร่วมมือกับเรา ซึ่งทางเกษตรกรเข้าใจและเชื่อมั่นในแนวทางของเราพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี

โดยหลังจากนั้นเราได้จัดหาต้นกล้าพันธุ์อราบิก้า มาจากดอยช้าง จ.เชียงราย และทำการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปลูกกาแฟ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพเท่านั้น เพื่อให้ เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้มีการปลูกต้นแมคคาเดเมีย ซิลเวอร์โอ๊ค และพืชเศรษฐกิจยืนต้นอื่นๆ ควบคู่ไปกับต้นกาแฟเนื่องจากกาแฟสามารถปลูกแซม ร่วมกับไม้ยืนต้นชนิดอื่นได้

การเพาะปลูกดังกล่าว ทำให้เกิดระบบนิเวศของธรรมชาติคืนมาใหม่อีกครั้งและที่สำคัญที่สุดคือเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะยาว เนื่องจาก ต้นกาแฟสามารถให้ผลผลิตได้เป็นเวลาถึง 50 ปีก่อให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนและสามารถลดปัญหาการรุกล้ำป่าเพื่อทำการเกษตรให้หมดไป

ในขณะนี้ทางเรามีความเชื่อมั่นในธุรกิจจากผลตอบรับของการเกษตรกรท้องถิ่น ที่ได้ปลูกต้นกาแฟได้เป็นอย่างดี ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ โดยไร่กาแฟ จะเริ่มให้ผลผลิตได้เป็นจำนวนมากในปลายปี 2014

นอกจากนี้ทางเราได้วางแผนเตรียมการนำโครงการของเราเข้าเสนอภายใต้ พิธีสารเกียวโตเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อนเพื่อให้ได้รับความ ช่วยเหลือและส่งเสริมชุมชนและบุคลที่มีรายได้ต่ำ พร้อมทั้งขอเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือการดูแลป่าและไร่กาแฟตามกลไกของพิธีสารเกียวโตต่อไป

แนวทางต่อมาของบริษัท แองโกล-ดัช (ไทยแลนด์) จำกัด ต้องการช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตกาแฟที่จะเกิดโดยทางเราสร้างผลิตภัณฑ์จาก ผลผลิตกาแฟเหล่านี้ ภายใต้แบรนด์ CHY Thai Coffee โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟพันธุ์อราบิก้า จากกลุ่มเกษตรกรผู้ชำนาญและอยู่คู่กับ กาแฟชนิดนี้มาเป็นเวลายาวนานจากดอยช้าง รวมทั้งผ่านกรรมวิธีการคั่วจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากลและมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่าทศวรรษ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เมล็ดกาแฟที่ได้ “มีคุณภาพเป็นเลิศ”