เราให้ความสำคัญและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติเสมอมา และเพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของป่าและธรรมชาติ เราจึงทำการปลูกต้นกาแฟบนที่ดินของชาวบ้านเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผืนป่าบนดอยของพื้นที่อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวบ้านอีกด้วย

เรามีความต้องการและส่งเสริมเกษตรกรปลูกกาแฟในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเกษตรกรจะใช้ต้นกล้าที่ทางเรานำมาจากดอยช้าง หลังจากนั้นเกษตรกรจะนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองโดยทำการปลูกต้นกาแฟแทรกระหว่างแนวต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากกาแฟอราบริก้าเป็นพืชต้องการร่มเงา จึงเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ป่าได้ โดยไม่ต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ และเกษตรกรจะเป็นผู้ดูแลรักษาต้นกาแฟ โดยทางเราจะควบควบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดกาแฟ รวมทั้งให้การสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ทั้งนั้น เกษตรกรในพื้นที่เองก็มีภูมิปัญญาแบบชาวบ้านในการเกษตร ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานกันได้เป็นอย่างดี

 
พื้นที่ อำเภอชาติตระการ
และอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก